top of page

Algemene voorwaarden Personal Coaching Roermond (PCR)

Afspraken/trainingen en afwezigheid

a. Alle trainingen zijn op afspraak. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van trainingen.

b. Discipline vinden we belangrijk. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan mag deze tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak verplaatst worden. Deze training wordt dan in principe in dezelfde week ingehaald.

c. Indien je binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afzegt, wordt dit beschouwd als een afgewerkte training die niet meer ingehaald kan worden. De kosten worden 100% in rekening gebracht door PCR.

d. Bij kleine blessures (bijv. een verstuikte enkel, stijve nek of verrekte pols), gaan trainingen gewoon door, uiteraard in aangepaste vorm. 

e. Bij zware blessures of een ernstige ziekte, neem je contact op met je PCR Coach. Na overlegging van een doktersverklaring, wordt er in overleg naar een passende oplossing voor de trainingen gezocht of wordt het lidmaatschap voor de duur van de blessure of ziekte opgeschort.

f. Als de PCR Coach afwezig is, mag je ervan uitgaan dat er een goede vervanger komt. In het geval er geen vervanger beschikbaar is, worden zowel de betalingen als de trainingen opgeschort totdat een PCR Coach de trainingen kan hervatten.

 

Schade/aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van iedere sport kan risico’s met zich meebrengen. De PCR Coach bespreekt van tevoren de te volgen trainingen en oefeningen. Deelname aan het programma is vrijwillig en op eigen risico. PCR kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan PCR. Ook niet voor blessures bij oefeningen die thuis gedaan worden of die door het materiaal dat thuis gebruikt wordt, ontstaan.

b. PCR verwacht dat je voldoende gezond bent om de trainingen te kunnen volgen. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele medische toestemming om te gaan sporten bij PCR of daarbuiten. PCR voert daar geen controle op uit en gaat bij verschijnen op een training uit van een goede gezondheid.

c. PCR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen die je meebrengt naar de PCR vestiging.

Persoonsgegevens

a. PCR respecteert jouw privacy en wij zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Je kunt hier meer over lezen in het privacystatement van PCR op www.personalcoachingroermond.nl. PCR verwerkt jouw persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. PCR verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

c. Je hebt een inzage , correctie en verzetrecht met betrekking tot de van jouw verwerkte persoonsgegevens, evenals het recht op verwijdering van jouw gegevens. PCR kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Je kan een bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, en verzoeken tot inzage, correctie, verzet en/of verwijdering, richten aan PCR.

Slotbepalingen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle lidmaatschappen, trainingen, coaching en trajecten die door of met PCR zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een lidmaatschap, training, coaching of traject met PCR zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond

bottom of page